PROCLINIC MICHAŁ RYGIEL zrealizował projekt pt.: „Wdrożenie specjalistycznych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej w Centrum Medycznym ProClinic”. Okres realizacji projektu od 23.11.2015 roku do 20.11.2016 roku.

Całkowita wartość projektu: 252442,80 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 233160,00 zł
Kwota dofinansowania: 97927,20 zł

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca zakupił jeden środek trwały w postaci innowacyjnego lasera medycznego, a także zlecił zewnętrznej firmie przeprowadzenie działań związanych z zarządzaniem projektem, w celu wprowadzenia do oferty firmy zarówno jednej nowej usługi jak i dwóch usług udoskonalonych. Ich wprowadzenie stanowiło wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, do których zaliczają się kobiety i mężczyźni w różnym wieku, zamieszkujący teren województwa dolnośląskiego, jak i województw ościennych, posiadający ściśle sprecyzowane problemy zdrowotne bądź chcący podnieść komfort i jakość swojego życia poprzez skorzystanie z zabiegów poprawiających wygląd.

Projekt obejmował swoim zakresem:
– zakup lasera medyczego
– zarządzanie projektem

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne Schematu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.